Arbetsområden - LA Law

Arbetsområden

Familjerätt

Vid skilsmässor eller separationer uppkommer ofta frågor om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn. L.A LAW kan hjälpa dig vid vårdnadstvister, med umgänges- och boendefrågor, i mål om äktenskapsskillnad, med underhållsbidrag till barn och i mål om verkställighet. Barnets bästa är utgångspunkten i alla frågor om vårdnad, boende och umgänge och ingen situation är den andra lik. Vi ger dig rådgivning utifrån den individuella situationen och vid en eventuell tvist biträder byrån dig som förälder i domstol.

Ekonomisk familjerätt

L.A LAW hjälper dig med frågor inom det ekonomiska området av familjerätten. Om du har frågor som berör bodelning, arv, testamente, kvarsittanderätt till bostad eller underhållsbidrag till maka eller make kan du vända dig till oss. Vi hjälper dig att upprätta familjerättsliga avtal som äktenskapsförord, testamente, samboavtal och gåvobrev.

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för ett brott har du i vissa fall rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde finns vid din sida och stöttar dig igenom hela den juridiska processen, från det första polisförhöret till en eventuell rättegång. I rättegången driver målsägandebiträdet även ditt eventuella yrkande om skadestånd. Målsägandebiträdet sköter även kontakten med polis, åklagare och domstol. Du har rätt till ett målsägandebiträde om du blivit utsatt för integritetskränkande brott som t.ex. misshandel, sexualbrott, rån, olaga frihetsberövande eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet. Ett målsägarbiträde förordnas av tingsrätten och är kostnadsfritt. Du kan dock begära ett specifikt ombud om du önskar det. Du talar då om det för polis eller åklagare. Lotta har gedigen erfarenhet av att företräda brottsoffer som har varit utsatta för grova brott.

Särskild företrädare för barn

En särskild företrädare för barn ska förordnas om en förundersökning har inletts om ett brott som kan föranleda fängelse har begåtts mot ett barn under 18 år och om den misstänkte är barnets vårdnadshavare eller om det kan antas att vårdnadshavaren genom sitt förhållande till den misstänkte inte kommer tillvarata barnets rätt. En särskild företrädare övertar vårdnadshavarens ansvar och har till uppgift att tillvarata barnets rätt under det rättsliga förfarande, från förundersökningen fram till den efterföljande rättegången. Den särskilda företrädaren ska alltid finnas som stöd för barnet och se till att allting går rätt till i polisförhör, läkarundersökningar, i rättegång eller i liknande förfaranden. En juridisk process kan ofta vara obehaglig och jobbig för barn. Det är därför av yttersta vikt att barnet blir företrädd av en person som kan tillvarata barnets rätt och alltid har barnets bästa i fokus. Särskilda krav på lämplighet ställs därför på särskilda företrädare för barn och det är vanligtvis advokater eller biträdande jurister som av tingsrätten blir utsedda för uppdraget. Lotta har stor erfarenhet av att företräda barn i utsatta och svåra situationer.

LVU – Tvångsomhändertagande av barn

Barn och unga som far illa eller uppvisar ett socialt nedbrytande beteende kan bli omhändertagna av socialnämnden med stöd i lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Beslutet fattas i förvaltningsrätten på uppdrag av socialnämnden och ska alltid baseras på barnets bästa.

Då lagen är av tvångsmässig karaktär är det viktigt att förfarandet går till på ett korrekt och rättssäkert sätt. Vårdnadshavarna till det omhändertagna barnet har rätt till ett offentligt biträde som bistår med hjälp och stöd genom hela processen. Den behöriga domstolen i målet ska förordna om ett offentligt biträde och du har rätt att välja ditt biträde själv. L.A LAW åtar sig uppdrag som offentligt biträde i LVU-mål och finns med vid din sida genom hela förfarandet. 

Det omhändertagna barnet blir även förordnad en ställföreträdare av domstolen som för barnets talan i processen. L.A LAW åtar sig även uppdrag som ställföreträdare.