Start - LA Law

Advokat Lotta Arnborger

Om

L.A LAW är verksam inom familjerättens samtliga områden med tyngdpunkt på vårdnadstvister, barns boende, umgänge med barn, underhållsbidrag samt verkställighet. Byrån biträder också i mål om äktenskapsskillnad, bodelningar, kvarboenderätt, upprättande av samboavtal, äktenskapsförord och testamente.

L.A LAW företräder även föräldrar och barn i LVU-ärenden.

L.A LAW har stor erfarenhet av brottmål i egenskap av målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Vi arbetar genomgående utifrån ett barnperspektiv och ser till barnets bästa i allt vi gör. Du får alltid ett fullt engagemang och vi kommer tillsammans med dig som klient överens om vilken strategi vi ska ha för att nå bästa framgång i processen.

Vi erbjuder en kostnadsfri rådgivning per telefon för att se om förutsättningarna finns för ett samarbete.

Arbetsområden

Familjerätt

Familjerätt

Vid skilsmässor eller separationer uppkommer ofta frågor om vårdnad, boende och umgänge. L.A LAW kan hjälpa dig. Läs mer här

Ekonomisk familjerätt

Ekonomisk familjerätt

L.A LAW hjälper dig med frågor inom det ekonomiska området av familjerätten. Om du har frågor som berör arv, bodelning, testamente, kvarsittanderätt till bostad eller underhållsbidrag till maka eller make kan du vända dig till oss. Läs mer här

Målsägandebiträde

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för ett brott har du i vissa fall rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde finns vid din sida och stöttar dig igenom hela den juridiska processen. Läs mer här

Särskild företrädare för barn

Särskild företrädare för barn

En särskild företrädare för barn ska förordnas om en förundersökning har inletts om ett brott som kan föranleda fängelse har begåtts mot ett barn under 18 år. Läs mer här

LVU – Tvångsomhändertagande av barn

LVU – Tvångsomhändertagande av barn

Barn och unga som far illa eller uppvisar ett socialt nedbrytande beteende kan bli omhändertagna av socialnämnden med stöd i lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Läs mer här

Aktuellt

HFD fastslår: Självvald isolering och hemmasittande kan utgöra grund för tvångsvård.

För att ett tvångsomhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ska bli aktuellt, krävs antingen att det föreligger någon form av missförhållande i barnets hemmiljö, 2 § LVU, och/eller att barnet har någon form av socialt nedbrytande beteende, 3 § LVU. Utöver detta, krävs att det föreligger en påtaglig risk […]

Hovrätten förtydligar; En förälders konfliktdrivande beteende kan hindra umgänge

Vid beslut om vårdnad, boende och umgänge skall barnets bästa vara avgörande för domstolens bedömning. Detta innebär att det inte finns några andra intressen, såsom rättvisa mellan föräldrar och en förälders behov till kontakt med barnet, som ska gå före barnets bästa. Omständigheterna i det enskilda fallet ska vara avgörande och i vissa fall kan […]

Se L.A LAW i Rapport!

Se advokat Lotta Arnborger i Rapport avseende mål om umgänge.

Se L.A LAW i Morgonstudion!

Advokat Lotta Arnborger i Morgonstudion om ekonomiskt våld.

[email protected] | +4670-962 10 77

Medarbetare

Advokat Lotta Arnborger

Advokat Lotta Arnborger

Lotta åtar sig uppdrag inom byråns samtliga rättsområden.

Lotta har gedigen erfarenhet av tvister om vårdnad-, boende och umgänge, som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt som offentligt biträde i LVU-ärenden. Hon startade byrån 2020 med mångårig erfarenhet av arbete på advokatbyrå vilket har gett henne stor processvana.

Kontakta Lotta på [email protected] eller + 46 70-962 10 77.

Biträdande jurist Sofia Sjödahl

Biträdande jurist Sofia Sjödahl

Sofia åtar sig uppdrag inom familjerätt, som målsägandebiträde samt som särskild företrädare för barn och offentligt biträde i LVU-ärenden.

Sofia tog sin juristexamen från Lunds universitet 2021 och anställdes samma år på L.A LAW.

Kontakta Sofia på [email protected] eller +46 70-962 10 73.

Jur. stud. Andrea Arnborger

Jur. stud. Andrea Arnborger

Andrea jobbar administrativt och hjälper till med byråns ekonomi.

Kostnader

I familjerättsliga tvister ska du i första hand söka ekonomisk hjälp via din hemförsäkring, så kallat rättsskydd. Rättsskyddet finansierar då till stor del dina advokatkostnader. Villkoren varierar mellan försäkringsbolagen men det vanligaste är att rättsskyddet täcker 80 % av dina advokatkostnader. Du betalar själv den resterande delen. Om det blir aktuellt hjälper vi dig med att ansöka om rättsskydd hos ditt försäkringsbolag.

Vid det fall du inte har hemförsäkring kan du vara berättigad rättshjälp, dvs att staten står för en del av dina advokatkostnader. Det är inkomstbaserat och din årsinkomst får inte överstiga 260 000 kronor med tillägg med 15 000 kr per barn. Du får då betala mellan 2-40 % av de totala advokatkostnaderna och du måste därutöver bekosta den första rådgivningstimmen själv. Om det blir aktuellt hjälper vi dig med att ansöka om rättshjälp.

Genomgång av kostnader och arvode sker vid första kontakten.

Om du har blivit utsatt för brott och har beviljats ett målsägandebiträde betalar staten för advokatkostnaderna. Likaså om du har beviljats ett offentligt biträde enligt Lag om vård av unga (LVU).

Om du som konsument mot förmodan inte är nöjd med den rådgivning som advokatbyrån L.A LAW har tillhandahållit ska du i första hand kontakta advokatbyrån L.A LAW för att försöka uppnå en samförståndslösning. Om en sådan lösning inte kan nås har du möjlighet att vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

 

 

Kontakta oss

Stockholm
Besöksadress: Kocksgatan 27B
Postadress: Kocksgatan 27B
116 24 Stockholm

Göteborg
Besöksadress: Mässans gata 10
Postadress: Box 5243
402 24 Göteborg

Mobilnummer: +46-70 962 1077

Org.nr 559238 – 2906
Bankgiro 5445 – 4194